• ğ†ğ¨ğžğ 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬 𝐦𝐞𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐨𝐠 𝐨𝐩 𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧

    22 mei 2023 Beheerder
  • Twan van Mechelen, Daan Masseurs, Jeroen Augustijn, Jaro van Elzakker en Fabian le Feber hebben ervoor gekozen om ook volgend seizoen voor VVC’68 te spelen 💪.